Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Cạm Bẫy


Tên gọi này Cạm Bẫy sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là Việt Nam đang xa rời mục tiêu, con đường lên chủ nghĩa xã hội và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp. Phim Cạm Bẫy
Theo quan điểm của các ý kiến đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, Phim Bộ Hay à thành quả của cuộc cách mạng giành độc lập Phim Hay tháng Tám năm 1945. Tên gọi này đã được chính thức ghi nhận trong bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc ngày 2/9/1945 và tiếp tục được Phim Việt Nam khẳng định trong Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, thể hiện rõ thể chế chính trị của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là nhà nước dân chủ. Cạm Bẫy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét